Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

HISTORIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

 

1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r.

3. Program nauczania „Wczoraj i dziś 4-6” w szkole podstawowej  wydawnictwo „Nowa Era”.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania

5. Podstawa programowa.

Przedmiotem oceniania są:

- wiadomości (wiedza przedmiotowa),

- umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich wniosków),

- postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.

Cele ogólne oceniania:

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy,

- dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Formy aktywności podlegające ocenie:

Odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze, np. swobodna dłuższa wypowiedź na określony temat w oparciu o pojęcia, daty i fakty historyczne. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

Wypowiedzi pisemne:

- kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane ( mają rangę odpowiedzi ustnej).

- sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są lekcję powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

Umiejętności doskonalone w domu

- praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań i oceniane są według skali celujący- bardzo dobry- dobry- dostateczny- dopuszczający. W przypadku  braków pracy domowej uczeń otrzymuje uwagę. Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik ( plansze, rysunki, referaty, gazetki tp.) oceniane są: celujący- bardzo dobry- dobry)

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

1. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.

2. W ocenianiu stosuje się następującą skalę:

 

6 - celujący

5 - bardzo dobry

4 - dobry

3 - dostateczny

2 - dopuszczający

1 – niedostateczny

3. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6.

4. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Jeżeli uczeń często opuszcza zajęcia z przyczyn losowych liczba ocen może być mniejsza.

6. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny lub pisemny wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.

 

 

Kryteria ocen:

Wypowiedzi ustne

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.

 

o celujący

- odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, prezentuje własne przemyślenia i oceny, łączy wiadomości z różnych źródeł wiedzy, uczestniczy w konkursach przedmiotowych.

 

o bardzo dobry

- odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, łączy fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, stosuje chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania się osią czasu - porównuje, wyjaśnia, wyciąga wnioski i dostrzega związki przyczynowo skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje teksty źródłowe, posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych.

o dobry

- odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale nie wyczerpująca w pełni, dane zagadnienie zawiera większość wymaganych treści, wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je wyjaśnić i ocenić, dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna daty i potrafi je nanieść na oś czasu, potrafi posługiwać się mapą, bierze udział w dyskusji

- uzasadnia swoje racje w sposób komunikatywny.

 

o dostateczny

- odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń zna ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne, jednak nie zawsze potrafi je prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, potrafi odczytać oś czasu, raczej rzadko korzysta z mapy.

 

o dopuszczający

– wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z pomocą nauczyciela oraz w oparciu o podręcznik i materiały ilustracyjne.

 

o niedostateczny

- nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela nawet o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach koniecznych.

 

Prace pisemne

 

W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się kryteria (procenty uzyskanych punktów):

100%- ocena celująca

99-91% - ocena bardzo dobra

90-75% - ocena dobra

75-51% - ocena dostateczna

50-31% - ocena dopuszczająca

30-0% - ocena niedostateczna

1. Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni.

2. Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocena niedostateczną lub dopuszczającą uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawianego sprawdzianu.

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

sprawdziany

odpowiedzi ustne i kartkówki,

aktywność na zajęciach,

aktywność pozalekcyjna,

prace domowe i prace długoterminowe itp.

posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy, słowniki itp.)

prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

 

Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych .

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował treści koniecznych,

- ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę,

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

- notorycznie nie odrabia pracy domowej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,

- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem.

- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,

 - stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze,

- raczej odrabia zadania domowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności

- ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy dydaktycznych,

- zna podstawowe pojęcia historyczne,

- posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej,

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,

- odczytuje wydarzenia z osi czasu,

- określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,

- wykazuje minimalną aktywność na lekcji

- odrabia prace domowe

- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności i złożoności,

- poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,

- wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,

- dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,

- wykazuje się dużą znajomością dat,

- prawidłowo posługuje się osią czasu

- nanosi daty, określa wiek itp.

- poprawnie posługuje się mapą,

- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy,

- efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie,

- bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii,

- sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych,

- stosuje chronologię i hierarchię treści,

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne,

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń, - biegle posługuje się mapą, - umiejętnie analizuje teksty źródłowe,

- umie bronić swoich poglądów,

- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- w wysokim stopniu opanował treści programowe,

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania.

Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest posiadanie przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów celujących oraz bardzo dobrych! Ocena śródroczna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia podczas całego semestru oraz roku szkolnego- nie uwzględnia się możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub półrocza.

 

Ewa Kraj